Regulamin Przedszkola Niepublicznego

„Przytulny Kącik”  w  Kosakowie 

Dla usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie przepisów.

I. FREKWENCJA DZIECI

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30.
 2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8:30.
 3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 9:30 do 14:30.
 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
 5. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup.
 6. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola, powinno do niego regularnie uczęszczać.
 7. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielce; niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przed budynkiem placówki.
 8. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być ZDROWE.
 9. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 10. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola.
 11. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
 12. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców, sanatorium dziecka itp.). Każda nieobecność musi być zgłoszona.
 13. W przypadku choroby dziecka, rodzice zobowiązani są przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola dostarczyć zaświadczenie lekarskie, a w przypadku choroby zakaźnej – zaświadczenie z Sanepidu.
 14. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:
  • rodzice lub prawni opiekunowie,
  • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
  • rodzeństwo dzieci ( ukończone 18 lat) na pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów.
 15. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
 16. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
 17. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Umową na świadczenie usług przez przedszkole będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców określone w cenniku.
 18. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce do godziny 16:00 dzień wcześniej.
 19. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  • naruszenia przez Rodzica regulaminu i/lub Statutu Przedszkola,
  • braku zapłaty należności na rzecz Przedszkola przez okres dłuższy niż 2 miesiące

 

II. WYPOSAŻENIE DZIECKA

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane.
 2. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, ułatwiający samodzielne ubranie się i rozebranie, bezpieczny (guziki dobrze przyszyte, zakaz szelek) i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 3. Wprowadza się bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci do przedszkola drobnych elementów typu zabawki, pieniążki, cukierki i biżuterii.
 4. Dziecko powinno być wyposażone w niezbędne rzeczy na podstawie dodatkowej listy. Wszystkie przybory powinny być trwale i czytelnie podpisane.
 5. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w całości opłacane przez rodziców.
 6. Poniedziałek jest dniem, w który dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki. Powinny być podpisane. W pozostałe dni dzieci bawią się zabawkami znajdującymi się w przedszkolu.

 

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych. O terminie zebrań są każdorazowo informowani poprzez ogłoszenie na tablicy oraz drogą mailową lub SMS.
 2. Odpłatność za przedszkole należy regulować w określone dni w terminie do 10 każdego miesiąca. Od zaległości pobierane będą odsetki ustawowe.
 3. Świadczenie za pobyt dziecka w przedszkolu (opłaty za godziny pobytu), reguluje Cennik a dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez firmę dostarczającą posiłki.
 4. Ogłoszenia oraz informacje dotyczące życia przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej placówki (www.przytulnykacik.eu). Rodzice powinni się z nimi zapoznać.
 5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, albo mogą to być osoby upoważnione przez rodziców, pełnoletnie i pouczone o zasadach bezpieczeństwa.
 6. Rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola poprzez udzielanie informacji o dzieciach, ofiarowanie własnej pomocy, udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych, informowanie się odnośnie dziecka u nauczycielek.
 7. Okres wakacyjny w przedszkolu jest uzgodniony z organem prowadzącym i zatwierdzony w projekcie organizacyjnym. Rodzice o działalności placówki w czasie wakacji powiadamiani są na początku roku roku szkolnego.
 8. Rodzice zobowiązani są uczyć dzieci poszanowania rzeczy i pomieszczeń należących do przedszkola. Za wszelkie szkody spowodowane przez dziecko Rodzic jest zobowiązany do naprawienia szkody lub odkupienia rzeczy.
 9. Rodzice zobowiązani są dbać o porządek i czystość przed budynkiem Przedszkola oraz w samym Przedszkolu.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

UWAGA!
Nie stosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie
z listy zakwalifikowanych  do przedszkola dzieci.
Regulamin obowiązuje od 01 września 2020 r.