Regulamin Klubu Dziecięcego

„Przytulny Kącik”  w  Kosakowie 

Dla usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie poniższych przepisów.

 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE

  1. Klub dziecięcy jest czynny w godzinach od 6.45 do 17.00.
  2. Sprawujemy opiekę nad dziećmi od 10 miesiąca życia do 3 lat z możliwością przedłużenia do 4 roku życia dziecka.
  3. Dzieci przyprowadzamy do Klubu dziecięcego do godziny 8:50. Pozwala to na spokojne przygotowanie do posiłku i wspólne zjedzenie przez dzieci śniadania.
  4. Przyjście dziecka po godz. 9:30 utrudnia / nie pozwala na prowadzenie zajęć oraz jest stratą dla dziecka spóźnionego, a także całej reszty grupy.
  5. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka nie później niż do godz. 17:00.
  6. Za odbiór dziecka po godz. 17:00 naliczana jest dodatkowa opłata według cennika.
  7. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z opiekunem.
  8. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Klubu dziecięcego, powinno do niego regularnie uczęszczać.
  9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy plan dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny dzieci.
  10. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych Klubu dziecięcego mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w całości opłacane przez rodziców.
  11. Klub dziecięcy zapewnia pełną wyprawkę papierniczo-plastyczną.
  12. Adaptacja dziecka w Klubie dziecięcym od początku dziecko zostaje tylko z opiekunkami – rodzic nie wchodzi na salę.
  13. Zachęcamy wcześniej odwiedzić placówkę i wszystko dziecku pokazać i wytłumaczyć (wymagane jest wcześniejsze umówienie wizyty).
  14. Proces adaptacji jest sprawą bardzo indywidualną dlatego też prosimy o zaufanie i otwartą współpracę oraz proszę zapoznać się z dokumentem „Zasady rekrutacji i adaptacji”.

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

  1. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają dzieci do Klubu dziecięcego i przekazują pod opiekę pracownikowi placówki. Niedopuszczalne jest pozostawianie dziecka na terenie przed budynkiem placówki.
  2. Od momentu przekazania dziecka przez opiekunkę rodzicowi to on jest odpowiedzialny za dziecko. Jeśli po odbiorze dziecka wydarzy się nieszczęśliwy wypadek na terenie Klubu dziecięcego, odpowiedzialny za niego jest rodzic.
  3. Dziecko może odebrać tylko osoba pełnoletnia.
  4. Dzieci nie będą wydawane osobom nieupoważnionym pisemnie przez rodziców. Prosimy o wcześniejszą informację, jeżeli dziecko ma odebrać osoba rzadko się pojawiająca – usprawni to proces weryfikacji upoważnienia.
  5. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
  6. Osobom nietrzeźwym i/lub pod wpływem środków odurzających dzieci nie wydajemy.
  7. Rodzic zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić placówkę o nieobecności dziecka w Klubie dziecięcym oraz o spodziewanym okresie tej nieobecności. Za powiadomienie uznaje się także wiadomość SMS.
  8. Powiadamianie placówki o nieobecności dziecka do godziny 16:00 dnia poprzedniego skutkuje nie naliczaniem opłaty za wyżywienie dziecka.
  9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, Klub dziecięcy zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.
  10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych, dziecko oczekuje w placówce jedną godzinę za dodatkowym wynagrodzeniem.
  11. Po upływie tego czasu Klub dziecięcy powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.
  12. Rodzic, który nie wyraża zgody na odbieranie dziecka przez drugiego rodzica, musi przedstawić orzeczenie sądowe w tym zakresie.

III. ZDROWIE, CHOROBY, ALERGIE

  1. Do Klubu dziecięcego można przyprowadzać tylko zdrowe dziecko bez objawów chorobowych.
  2. Dzieci wykazujące objawy chorobowe i/ lub budzące wątpliwości co do stanu swojego zdrowia nie zostają przyjęte do placówki danego dnia.
  3. Przeciwwskazania do przyjęcia Dziecka do placówki jest
   • temperatura powyżej 37o C,
   • wolne stolce,
   • wysypka na skórze,
   • katar ropny (gęsty, zielony),
   • ropne zapalenie spojówek,
   • widoczne objawy przeziębienia lub innej choroby dziecka (katar, kaszel, złe samopoczucie),
   • brak zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Dziecka po przebytej chorobie w przypadku nieobecności powyżej 7 dni,
   • brak obowiązkowych szczepień.
  4. W przypadku wątpliwości opiekuna co do stanu zdrowia dziecka obecnego w placówce i/ lub zauważenia objawów chorobowych, pracownik placówki zgłasza to rodzicowi telefonicznie, który jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko.
  5. W przypadku zagrożenia życia dziecka Klub dziecięcy wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Opiekunka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodzica/opiekuna.
  6. Klub dziecięcy zastrzega sobie prawo do wymagania od rodziców dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, w tym też od lekarza specjalisty, potwierdzającego brak infekcji u dziecka i/ lub możliwość uczęszczania do placówki (np. w przypadku objawów chorobowych, których podłoże jest alergiczne oraz chęci przyprowadzenia dziecka do placówki konieczne będzie przyniesienie zaświadczenia od lekarza alergologa).
  7. Rodzice zobowiązani są do przekazywania placówce informacji o wystąpieniu u dziecka choroby zakaźnej lub pasożytniczej. Informacja ta niezbędna jest w celu informowania rodziców i kadry o zagrożeniu oraz o podjęciu odpowiednich środków ostrożności i dodatkowej dezynfekcji w placówce w celu zapobiegnięciu dalszego rozpowszechnienia się choroby
  8. Pracownicy Klubu dziecięcego mają zakaz podawania dzieciom jakichkolwiek leków.
  9. Dla chętnych rodziców Klub dziecięcy wystawia zaświadczenia potrzebne do ubiegania się o darmowe szczepienie przeciwko ospie dla dzieci upoważnionych.
  10. Rodzic zobowiązany do poinformowania Klubu dziecięcego na piśmie o alergii pokarmowej u dziecka w celu modyfikacji posiłków (szczegóły proszę omawiać osobiście z dyrekcją Klubu dziecięcego).
  11. Rodzice przynoszący dodatkowe posiłki – słoiczki, mleko, kaszki powinni pamiętać by były szczelnie zamknięte, zdatne do spożycia i czytelnie podpisane.

IV. WYPOSAŻENIE DZIECKA

  1. Dziecko powinno przyjść do Klubu dziecięcego czyste i estetycznie ubrane.
  2. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, ułatwiający samodzielne ubranie się i rozebranie, bezpieczny (guziki dobrze przyszyte, zakaz szelek) i dostosowany do warunków atmosferycznych.
  3. Wszystkie rzeczy przynoszone do Klubu dziecięcego powinny być podpisane. Podpisane ubrania i obuwie udaje się odnaleźć, niepodpisane niestety mogą nie odnaleźć drogi do właściciela.
  4. Dziecko powinno być wyposażone w niezbędne rzeczy na podstawie dodatkowej listy. Wszystkie przybory powinny być trwale i czytelnie podpisane.
  5. W szatni powinien być worek na rzeczy na przebranie. Rzeczy na przebranie powinny być stosowne do pory roku minimum dwa komplety. Worki wiszące w szatni prosimy regularnie przeglądać i uzupełniać.
  6. W szatniach zostawiane są dla Państwa zabrudzone lub przemoczone ubrania do zabrania.
  7. Co dwa tygodnie zostawiamy w szatni pościel, które prosimy zabrać do prania i przynieść ponownie po weekendzie.
  8. Środki higieniczne (pampersy, chusteczki mokre, chusteczki suche, krem pośladkowy) powinny być regularnie raz w miesiącu uzupełnianie.
  9. Prace plastyczne odkładane przez opiekunów do/na szafkę w szatni należy zabierać codziennie, pozostawione prace będą wyrzucane.
  10. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą pieniędzy, pierścionków, bransoletek, koralików, kinder jajek, cukierków i innych drobnych rzeczy, które mogą być połknięte lub łatwo zgubione.
  11. Zalecamy też by dzieci nie przychodziły do placówki w kolczykach – decyzję o przyjściu dziecka w kolczykach rodzice podejmują na własne ryzyko.
  12. Piątek jest dniem, w który dzieci mogą przynosić do Klubu dziecięcego swoje zabawki. Powinny być podpisane oraz bezpieczne. W pozostałe dni dzieci bawią się zabawkami znajdującymi się w Klubie dziecięcym.

 

V. RODZINY DZIECKA

  1. Obchodzenie urodzin dziecka w Klubie dziecięcym należy zgłosić opiekunowi, który zaproponuje możliwy termin uwzględniając plan tygodniowy i zaplanowane zajęcia.
  2. Rodzice mogą przygotować poczęstunek dla dzieci w Klubie dziecięcym: owoce, tort, ciasta, cukierki (Ważne: prosimy o uwzględnienie dzieci z dietą).
  3. Jest możliwość udekorowania stołów w przyniesione przez Państwa dodatki dekoracyjne.

 

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM KLUBU DZIECIĘCEGO

  1. Rodzice są zobowiązani do stałego uaktualniania danych dotyczących danych osobowych, adresów zamieszkania, numerów telefonów i adresów mailowych.
  2. Rodzice powinni brać czynny udział w życiu Klubu dziecięcego poprzez udzielanie informacji o ważnych wydarzeniach w życiu dziecka, które pozwolą nam na zrozumienie trudności dziecka i pozwolą na pełne wsparcie z naszej strony. Ofiarowanie własnej pomocy, udział w uroczystościach i imprezach Klubu dziecięcego. Informowanie się odnośnie dziecka u opiekunki.
  3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście albo przez upoważnione na piśmie osoby trzecie, pełnoletnie i pouczone o zasadach bezpieczeństwa.
  4. Rodzice zobowiązani są uczyć dzieci poszanowania rzeczy i pomieszczeń należących do Klubu dziecięcego. Za wszelkie szkody spowodowane przez dziecko Rodzic jest zobowiązany do naprawienia szkody lub odkupienia rzeczy.
  5. Rodzice wraz z dziećmi są również zobowiązani do pozostawiania porządku w szatni na półce i wokół miejsca wyznaczonego dla dziecka.
  6. Odpłatność za Klub dziecięcy należy regulować w terminie do 10 każdego miesiąca. Od zaległości pobierane będą odsetki ustawowe.
  7. Świadczenie za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym (czesne, opłaty za dodatkowe godziny), reguluje Cennik a dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez firmę dostarczającą posiłki.
  8. Ogłoszenia oraz informacje dotyczące życia Klubu dziecięcego umieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz stronie Facebook, z którymi Rodzic powinien się zapoznać.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia oraz trudności logistyczne nie organizujemy grupowych zebrań z rodzicami. Zebranie rozpoczynające rok przedszkolny zostało zastąpione przez powyższy Regulamin, z którym należy się zapoznać. Zamiast zebrań w ciągu roku odbywają się bieżące konsultacje z opiekunami.
  2. Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z dyrektorem, na które należy umawiać się telefonicznie.
  3. Klub dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
  4. Szczegółowy plan dni wolnych przedstawiany będzie drogą mailową do dnia 15 października danego roku.
  5. Dyrektor Klubu dziecięcego może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
   • naruszenia przez Rodzica regulaminu i/lub statutu,
   • braku zapłaty należności na rzecz Klubu dziecięcego przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
  6. Na terenie placówki i w jej okolicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, picia alkoholu oraz przebywania osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych.
  7. Na teren placówki obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Prosimy przywiązywać psa w bezpiecznej odległości od wejścia do placówki.

 

Regulamin obowiązuje od 01 września 2022 r.