Regulamin Klubu Dziecięcego

„Przytulny Kącik”  w  Kosakowie 

Dla usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie przepisów.

 

I. FREKWENCJA DZIECI

 1. Sprawujemy opiekę nad dziećmi od 10 miesiąca życia do 3 lat z możliwością przedłużenia do 4 roku życia dziecka.
 2. Klub dziecięcy jest czynny w godzinach od 6.45 do 17.00.
 3. Dzieci przyprowadzamy do Klubu dziecięcego do godziny 8:30.
 4. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z opiekunką.
 5. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do placówki, powinno do niego regularnie uczęszczać.
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy plan dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny dzieci.
 7. Rodzice przyprowadzają dzieci do placówki i przekazują pod opiekę opiekunce; niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przed budynkiem placówki.
 8. Dziecko przyprowadzone do Klubu dziecięcego musi być ZDROWE.
 9. Personel placówki nie ma prawa podawania dzieciom leków.
 10. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z placówki Klubu dziecięcego.
 11. W przypadku zagrożenia życia dziecka opiekunki wzywają karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Opiekunka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
 12. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców, sanatorium dziecka itp.). Każda nieobecność musi być zgłoszona.
 13. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:
  • rodzice lub prawni opiekunowie,
  • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
  • rodzeństwo dzieci ( ukończone 18 lat) na pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów.
 14. Osobom nietrzeźwym pod wpływem środków odurzających dzieci nie wydajemy.
 15. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
 16. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka w Klubie dziecięcym zgodnie z cennikiem pobierane będą dodatkowe opłaty od rodziców.
 17. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania Klubu dziecięcego o czasie nieobecności dziecka w placówce do godziny 16:00 dzień wcześniej.
 18. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  • naruszenia przez Rodzica regulaminu i/lub Statutu Klubu dziecięcego,
  • braku zapłaty należności na rzecz Dyrektora placówki przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

II. WYPOSAŻENIE DZIECKA

 1. Dziecko powinno przyjść do Klubu dziecięcego czyste i estetycznie ubrane.
 2. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, ułatwiający samodzielne ubranie się i rozebranie, bezpieczny (guziki dobrze przyszyte, zakaz szelek) i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 3. Wprowadza się bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci do klubu dziecięcego drobnych elementów typu zabawki, pieniążki, cukierki i biżuterii.
 4. Dziecko powinno być wyposażone w niezbędne rzeczy na podstawie dodatkowej listy. Wszystkie przybory powinny być trwale i czytelnie podpisane.
 5. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w całości opłacane przez rodziców.
 6. Poniedziałek jest dniem, w który dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki. Powinny być podpisane. W pozostałe dni dzieci bawią się zabawkami znajdującymi się w Klubie dziecięcym.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych. O terminie zebrań są każdorazowo informowani poprzez ogłoszenie na tablicy oraz drogą mailową lub SMS.
 2. Odpłatność za Klub dziecięcy należy regulować w określone dni w terminie do 10 każdego miesiąca. Od zaległości pobierane będą odsetki ustawowe.
 3. Świadczenie za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym (opłaty za godziny pobytu), reguluje Cennik a dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez firmę dostarczającą posiłki.
 4. Ogłoszenia oraz informacje dotyczące życia Klubie dziecięcym umieszczane są na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej placówki (www.przytulnykacik.eu). Rodzice powinni się z nimi zapoznać.
 5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, albo mogą to być osoby upoważnione przez rodziców, pełnoletnie i pouczone o zasadach bezpieczeństwa.
 6. Rodzice powinni brać czynny udział w życiu Klubu dziecięcego poprzez udzielanie informacji o dzieciach, ofiarowanie własnej pomocy, udział w uroczystościach i imprezach Klubu dziecięcego, informowanie się odnośnie dziecka u opiekunek.
 7. Okres wakacyjny w Klubie dziecięcym jest uzgodniony z organem prowadzącym i zatwierdzony w projekcie organizacyjnym. Rodzice o działalności placówki w czasie wakacji powiadamiani są na początku roku roku przedszkolnego.
 8. Rodzice zobowiązani są uczyć dzieci poszanowania rzeczy i pomieszczeń należących do Klubu dziecięcego. Za wszelkie szkody spowodowane przez dziecko Rodzic jest zobowiązany do naprawienia szkody lub odkupienia rzeczy.
 9. Rodzice zobowiązani są dbać o porządek i czystość przed budynkiem Klubu dziecięcego oraz w samym Klubie dziecięcym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów.
 2. Klub dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

UWAGA!

Nie stosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie

z listy zakwalifikowanych  do Klubu dziecięcego dzieci.

Regulamin obowiązuje od 01 września 2020 r.