Regulamin

Regulamin Przedszkola Niepublicznego
„Przytulny Kącik”  w  Kosakowie.

Dla usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie przepisów.

I. FREKWENCJA DZIECI

rodzice lub prawni opiekunowie,
inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
rodzeństwo dzieci ( ukończone 18 lat) na pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów.
naruszenia przez Rodzica regulaminu i/lub Statutu Przedszkola,
braku zapłaty należności na rzecz Przedszkola przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

II. WYPOSAŻENIE DZIECKA

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM PRZEDSZKOLA

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

UWAGA!
Nie stosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do przedszkola.